ДОГОВОР ЗА МАНДАТ /поръчка/

с кандидат за евродепутат

Днес …… 2014 г. между ............................................................., ЕГН .................., кандидат за член на Европейския парламент  като ДОВЕРИТЕЛ от една страна и ………................................ ................................ ЕГН ………….........., като ДОВЕРЕНИК лично или като представител на гражданско събрание, проведено на …….. 20... г. в …………… от 14-18 ч., ……………….., тел. …………........ (ваш) от друга страна

 

СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯТ ДОГОВОР:

 

1. Не по-късно от месец след избирането му за евродепутат ДОВЕРЕНИКЪТ внася и поддържа постоянно в ЕП предложение за въвеждане права за пряко упражняване от страна на гражданите на тяхната законодателна, изпълнителна, съдебна и медийна власт на европейско и национално равнище с нова Евроконституция, приета с референдуми в държавите-членки след публично обсъждане в повсеместни събрания на гражданите и по-специално:

1.1. Правото за гражданите на ЕС да свикват общоевропейски референдуми с подписите на 1% от правоспособните избиратели от поне 7 (седем) страни членки без ограничения в предмета и без кворум за валидност на резултата;

1.2. Право на гражданите на ЕС да свикват национални референдуми с подписите на 2% от правоспособните избиратели в дадената страна-членка без ограничения в предмета и без кворум за валидност на резултата;

1.3. Установяване на постоянни граждански събрания като нова конституционна институция в избирателните секции и като места за договаряне между избирателите на общи становища и действия;

1.4. Право на гражданите на ЕС да отзовават предсрочно всички избрани от тях  публични служители, вкл. представители с подписите на 20% от участвалите в избирането им граждани;

1.5. Право на гражданите на ЕС да избират пряко прокурорите, съдиите и началниците на местните полицейски управления;

 1.6. Гарантирано право на достъп до цялата публична информация във всички европейски и национални публични институции;

1.7. Право на достъп до ефира и право на новина за гражданите на ЕС във всички публични медии в Съюза. 

1.8. Права за пряко участие на гражданите на ЕС в управлението на публичните/обществените медии на национално и съюзно равнище, вкл. граждански наблюдатели в тях, избирани по жребий от доброволци с определени качества;

1.9. Право гражданите да сезират конституционните съдилища на национално равнище;

1.10. Граждански наблюдатели, избирани по жребий във всички публични институции;

1.11. Право на законодателна инициатива за гражданите на ЕС на европейско и национално равнище с подписите на 0,5%  от правоспособните избиратели и разработка на предложенията в граждански форуми от 200-300 избрани по жребий граждани с участието експерти;

1.12.  Право на гражданите от ЕС да възлагат сондажи на общественото мнение по техни въпроси с 10 000 подписа.

1.13. Равноправен достъп до ефира във всички публични/обществени медии за всички алтернативи при публични обсъждания на европейско и национално равнище;

 

2. ДОВЕРЕНИКЪТ подава оставка като евродепутат, ако 80% от издигналите го за депутат избиратели или 50% от избирателната квота, при която е избран го поискат;

 

3. ДОВЕРЕНИКЪТ съгласува с издигналите го избиратели всичките си решения като евродепутат, вкл. за средствата, които  получава в това си качество и сътрудниците, които избира на ежемесечни събрания в секциите.

 

4. При неизпълнение на горното в срок ДОВЕРЕНИКЪТ заплаща 2000 /две хиляди/ евро на ДОВЕРИТЕЛЯ.

 

5. Довереникът подписва такъв договор с всеки желаещ гражданин на ЕС или събрание от граждани, доколкото и докогато е възможно преди изборите.

6. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да подкрепя с всички достъпни му законни средства усилията на ДОВЕРЕНИКА за въвеждане на горните права и институции.

 

ДОВЕРИТЕЛ: ……………….          ДОВЕРЕНИК: …………………

(лично или упълномощен с

Решение на събрание, проведено

 на ........ 20... в гр./с. .....................

тел./е-мейл .…………… …………

(Общество за гражданско участие и пряка

демокрация 0876676509 novihora@abv.bg)