ДОГОВОР ЗА МАНДАТ

 

Днес ………. 2009 г. между гражданина избирател ............................................. ............. ЕГН ..................., като ДОВЕРИТЕЛ и гражданина кандидат-депутат ........................................................ ЕГН ..............., като ДОВЕРЕНИК и частно лице

 

СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯ ДОГОВОР:

 

        В срок до 30 септември 2009 г. ДОВЕРЕНИКЪТ:

1. Да предложи и подкрепя винаги с гласа си при публично гласуване, в което е с право да участва, ДА СЕ ДАДАТ НА ГРАЖДАНИТЕ на България чрез съответни конституционни и законодателни промени, приети с референдум и след публично обсъждане СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

а) Да свикват референдуми с 200 000 подписа по предложени от тях и други закони;

б) Да отзовават предсрочно всички избрани от тях държавни служители с подписите на 20% от гласувалите в избора на дадения служител;

в) Да избират пряко прокурорите, съдиите и началниците на РПУ;

г) Права и гаранции за реален достъп до цялата публична информация;

д) Право на новина (с 2000 подписа), на достъп до ефира и решаващо участие в управлението на обществените медии;

е) Право на всеки гражданин да сезира Конституционния съд;

ж) Право на граждански квоти, избрани по жребий с решаващи права във всички държавни органи;

з) Право да свикват с 10 000 подписа представителни граждански форуми, формирани по жребий от всички желаещи и експерти с определен ценз за разработка  на закони и др. държавни решения, на всички равнища, отиващи на референдум с подписите на 1% избиратели от даденото равнище, ако не се приемат от съотвeтния държавен орган;

и) На сондаж на общественото мнение по исканe на 1000 граждани.

2. Да предложи правила за  равноправен достъп на всички алтернативи до ефира в публичните медии и участие на граждани по жребий във воденето на предаванията при публично обсъждане на законопроекти;

3. Да предложи и подкрепя винаги с гласа си при всяко публично гласуване, в което е с право да участва, изграждането на всенародна непартийна граждан-ска мрежа за съвместни действия при общи искания, финансирана от бюджета;

4. Да подаде оставка като депутат от НС, ако 80% от издигналите го за депутат избиратели и 50% от избирателната квота в района му, го поискат;

5. Да започне ежемесечно да дава 2/3 от стойността на една депутатска заплата, според волята на мнозинството издигнали го за кандидат-депутат избиратели;

6. Да назначи за свои сътрудници като депутат в НС хора, предложени от мнозинството издигнали го за кандидат-депутат избиратели

Ако реши и не извърши горното ДОВЕРЕНИКЪТ дава безлихвен безсрочен заем в размер на 3000 /три хиляди/ евро на ДОВЕРИТЕЛЯ в същия срок.

Договорът се подписа в два екземпляра по един за всяка страна.

 

ДОВЕРИТЕЛ: ……………….                              ДОВЕРЕНИК: ………………